درباره مجله

ماهنامه بین‌المللی پژوهش ملل مصمم به انتشار یافته‌های پژوهشی مرتبط با علوم سیاسی و حقوق است. مجله در این راستا تلاش دارد جدیدترین یافته‌هایی که به نحوی در حل مسایل سیاسی و حقوقی و یا توسعه مرزهای دانش بشری در سطح جهانی و ملی در مورد توان‌ها و محدودیت‌های جامعه جهانی و یا ارائه راهکارهای علمی مرتبط با مسائل ایران و جهان مفید بوده را ارزیابی و در اختیار مخاطبان و علاقه مندان قرار دهد. بنا به اهمیت این موضوع، کاربردی کردن رشته‌های علوم سیاسی و حقوق و آشتی دادن این حوزه از علوم برای پاسخگویی به نیازهای ملموس جامعه در رشته های علوم انسانی یکی از مهم ترین ضرورت های تدوین و راه اندازی این مجله محسوب می شود.

image description
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سحر کریمی
سردبیر: اژدر پیری سارمانلو
مدیر داخلی: نسیم کریمی
openaccess

شماره جاری: دوره چهارم، شماره 47، آبان ماه 1398