• header0004.jpg
  • maxresdefault.jpg

شماره جاری: دوره سوم، شماره 36 آذر 1397

1- چیستی فلسفه شکل‌گیری داعش و تأثیر آن بر امنیت ج. ا. ایران

حسین تاج‌آبادی، محمد حیدری

چکیده مقاله  |  اصل مقاله


2- جبران خسارت ناشی از ارتکاب جنایات بین‌المللی در دیوان بین‌المللی کیفری برای بزه‌دیده در پرتو آراء صادره

صادق سلیمی، فرزانه جداری فروغی

چکیده مقاله  |  اصل مقاله


3- چشم‌انداز جایگاه سازمان همکاری شانگهای در ترتیبات امنیتی خاورمیانه با تأکید بر امنیت ملی ج. ا. ایران

پیمان علی‌محمدی

چکیده مقاله |   اصل مقاله


4- بررسی اهلیت حقوقی سازمان بین‌المللی و اثر وضعی آن بر دولت‌ها

سعید دهدشتی اردکانی

چکیده مقاله  |   اصل مقاله


5- توجیه گزاره‌های اخلاقی از منظر شهودگرایی

صالح قربانیان

چکیده مقاله  |   اصل مقاله


6- بررسی عوامل ایجاد انگیزه از دیدگاه‌های مختلف نظریه‌پردازان حوزه آموزشی

ابراهیم عباس‌زاده یخفروزان، محمدرضا صالحی

چکیده مقاله |   اصل مقاله


7- نقش مبلمان شهری در احساس آرامش و امنیت معلولان و جانبازان (مطالعه موردی: پارک دانشجویی بجنورد)

دنیا گوزل‌کوهی، صمد ایزانلو

چکیده مقاله |   اصل مقاله

 

قانون اساسی کشورها

آلمان                   فنلاند                   اسپانیا                   اندونزی                   آمریکا


الجزایر                  ایران                    افغانستان                ایتالیا                     فلسطین


تاجیکستان           تایلند

 

مقاله 6. دوره سوم، شماره 33، شهریور 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

فرشید یوسفی‌راد1

 

1- مدرس دانشگاه علمی کاربردی سر دفتران تهران    

 

چکیده

در این جستار برآنیم تا به تبیین و توضیح مفهوم حق برابر و نمودهای تبعیض در نظام حقوقی ایران بپردازیم. در بسیاري از نظام‌هاي حقوقی بنا به دلایل نژادي، قومی، جنسیتی، ملیتی و بسیاري عوامل دیگر تبعیض‌هایی در جامعه به وجود می‌آید و گروه‌هاي اقلیتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مجموعه حق‌هایی که در قانون اساسی هر کشوری برای شهروندان به رسمیت شناخته می‌شود، حق‌های اساسی شهروندان آن جامعه را تشکیل می‌دهد. با به ‌رسمیت ‌شناختن این حقوق از سوی قانون اساسی، قوانین عادی باید به‌ دنبال اجرایی‌کردن و حمایت از آنها باشند. یکی از جنبه‌های این حمایت در قوانین عادی کشور ایران، حمایت کیفری از حق‌های اساسی در برابر نقض از سوی شهروندان و مأموران حکومتی است. با وجود این، قانون‌گذار کیفری ایران در این مسیر شیوه مطلوبی اتخاذ نکرده است. زیرا علاوه بر اینکه هنوز نقض برخی حق‌های اساسی فاقد تضمین‌های کیفری‌اند، وضعیت موجود نیز کاستی‌ها و تعارض‌هایی دارد. ایجاد اصل برابري در جامعه و از بین بردن تبعیض­ها می‌تواند خود بستري مناسب براي اعمال دیگر حقوق و یا اصول را فراهم سازد. درخصوص حقوق متداول شناخته شده اجتماعی در اکثر جوامع چون؛ حق تحصیل براي همگان، یا حق کار و یا دیگر حقوق اجتماعی از این قبیل، برابري حقوقی و عدم تبعیض چنین ایجاب می‌نماید که همه انسان­ها در دستیابی به حقوق اجتماعی‌شان با یکدیگر برابر باشند و با آنها بدون تبعیض و به شکل یکسان رفتار شود.

 

واژگان کلیدی:تبعیض، برابری، نظام حقوقی ایران

 

 

 

The Study of the Right to Equality and Discrimination in the Legal System of Iran

 

Article 6.Vol.3. No.33. September 2018

 

Authors:

Farshid Yousefirad

 

Abstract

In the present study we are going to explain the concept of the right to equality and discrimination aspects in Iran's legal system. In many legal systems, due to racial, ethnic, gender, nationality as well as many other factors, some sorts of discrimination are created in the society and affects minority groups. The citizens rights recognized in the constitution of each country are the fundamental rights of them. If the constitution recognizes these rights, then the normal laws must seek to enforce and protect them. One of the aspects of such protection in Iran's normal laws is the criminal protection of fundamental rights against violations by citizens and government officials. However, Iran's criminal lawmaker has not taken an appropriate method in this regard. Beside the fact that, there are still some violations of fundamental rights that do not have criminal guarantees, the status quo has some shortcomings and contradictions. Establishing the equality principle in the society and eliminating discrimination can pave the way for applying other rights or principles. Regarding the common social rights of most societies including the right to education for all or the right to work and so on, the legal equality and non-discrimination have necessitated that all human beings are equal in benefiting their social rights and they should be treated in the same way without any discrimination.

 

Keywords: Discrimination, Equality, Iran's Legal System

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناسنامه مجله

photo 2017 08 31 14 21 50

♦ صاحب امتیاز و مدیر مسئول

   سحر کریمی

 

♦ سردبیر

  اژدر پیری سارمانلو

 

♦ مدیر داخلی

  نسیم کریمی

 

  • شاپا چاپی         2476-5570
  • شاپا الکترونیکی  6461-2476

 

پایگاه‌های نمایه کننده

پایگاه‌های داده‌ای داخلی و بین المللی مجله

کلیک کنید

همکاران مجله

danesh.ad

 

شبکه‌های اجتماعی

 

            instagram 02

       

                                  google s  in

 

تبلیغات علمی

 

photo 2017 10 31 17 15 29