• maxresdefault.jpg
  • header0004.jpg

شماره جاری: دوره چهارم، شماره 40 فروردین 1398

1- جایگاه دیپلماسی فرهنگی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز

علی‌اکبر جعفری، محمد براریان

چکیده مقاله  |  اصل مقاله


2- بررسی راهکارهای عدالت ترمیمی در جرائم خانوادگی (مطالعه موردی: ترک نفاق)

فرهاد میرزائی، نسیم کریمی

چکیده مقاله |  اصل مقاله


3- دیپلماسی عمومی ایالات متحده در عراق در دوران جورج د. بوش

محمد باقر حسین‌پور

چکیده مقاله |   اصل مقاله


4- گستره و ویژگی‌های قاعده استاپل در حقوق عمومی داخلی

ستار مشایخی، محمدرضا آدابی

چکیده مقاله |   اصل مقاله


5- پیشگیری از جرائم سازمان‌یافته با نگاهی به قانون پولشویی

نرگس حاجی، علیرضا سایبانی

چکیده مقاله |   اصل مقاله


6- ویژگی‌های مجری مطلوب سیمای جمهوری اسلامی ایران

اصلان رحیمی

چکیده مقاله  |   اصل مقاله


7- نداء در زبان عربی و فارسی دری

سید عظیم‌اله عصمتی

چکیده مقاله |   اصل مقاله

 

قانون اساسی کشورها

آلمان                   فنلاند                   اسپانیا                   اندونزی                   آمریکا


الجزایر                  ایران                    افغانستان               ایتالیا                      فلسطین


تاجیکستان            تایلند                      رومانی                   ژاپن                       سوریه


سوئیس                کرواسی                 فرانسه                   مصر                       کویت


کره‌جنوبی              مراکش                 عراق                    کانادا
 

مقاله 2. دوره سوم، شماره 30، خرداد 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

عاطفه امینی‌­نیا1، حمیدرضا علیزاده2

 

1- عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین  

2- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین  

 

چکیده

يکي از مسائل جديدی که به موازات تحول و پيشرفت تکنولوژي در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده است مسأله چگونگي تعيين مرجع قضايي صالح جهت فضاي سايبر، ايجاد دنياي مجازي جديد به نام رسيدگي به جرائم ارتکابي در فضاي مذکور است. براساس قواعد سنتي مهمترين ضابطه تعيين صلاحيت مراجع قضايي کيفري، مکان وقوع جرم مي­باشد و در فضاي جديد سايبر که يک فضايي مجازي و فارغ از مکان مي­باشد، چنين ضابطه­اي قابل اجرا نبوده و يا مستلزم تعديل ويژه مي­باشد. در همين راستا برخي سعي کرده­اند همان قواعد سنتي ناظر بر صلاحيت کيفري مراجع قضايي را با نگرشي جديد در اين فضا اجرا کنند و برخي ديگر با طرح تئوري­هاي نو درخصوص صلاحيت، از قبيل «فضاي سايبر بعنوان يک فضاي آزاد بين­المللي» و يا پيش­بيني دادگاهي ويژه به نام «دادگاه ديجيتالي يا سايبري» و يا صلاحيت «دادگاه ذي ارتباط منطقي با جرم» را مطرح کرده­اند. کشور ايران در قانون مجازات جرائم رايانه­اي در ماده 82 تئوري اول يعني اجراي قواعد سنتي با نگرشي جديد را اتخاذ کرده است. در اين مقاله سعي شده است هر يک از تئوري­هاي مطرح شده در اين زمينه مورد نقد و بررسي قرار گيرد و در نهايت يک معيار تلفيقي ارائه گردد، با اين توضيح که تا جائيکه قواعد سنتي قابل اجرا باشند همان قواعد اجرا مي­شوند و در غير آن صورت تئوري صلاحيت دادگاه ذي ارتباط منطقي با جرم بعنوان ضابطه نهايي پذيرفته شود.

 

واژگان کلیدی: صلاحيت کيفري، صلاحيت سايبري، فضاي سايبر، دادگاه ديجيتالي، فضاي بينالمللي

 

 

 

Criminal Jurisdiction (Conflict of laws) in the Case of Committing Crimes in Cyberspace

 

Article 2.Vol.3. No.30. June 2018

 

Authors:

Atefeh Amini Nia, Hamid R. Alizade

 

Abstract

One of the new issues that along with the transformation and technological advancement it has been created in the field information technology and communications, the issue of determining the competent judicial authority for cyber space is create a new virtual world in the name of prosecution of crimes committed in the space above. Based on traditional rules the most important criterion determining the jurisdiction of the criminal justice authorities, the location of the crime and in the new cyber space a virtual space and free charge place not applicable such a criterion or is it requires special modifications. In this regard some have tried the same traditional rules overseeing the criminal jurisdiction of the judicial authorities with a new attitude run in this space and some others with the design of new theories in terms of qualifications, such as "cyberspace as an international open space" or special court prediction in the name of "digital or cyber court" or have raised eligibility "the court has a logical connection to crime." Iran country in the computer penal code in article 82 has adopted the first theory that is, the implementation of the traditional rules with a new attitude. In this article tried to each of the proposed theories review and review in this field and finally be presented an integrated criterion with that explanation that as far as be enforceable traditional rules are implemented same rules and in the other way competency theory logical with crime accepted as the final criterion.

 

Keywords: Criminal Jurisdiction, Cybersecurity, Cyber Space, Digital Court, International Space

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناسنامه مجله

photo 2017 08 31 14 21 50

♦ صاحب امتیاز و مدیر مسئول

   سحر کریمی

 

♦ سردبیر

  اژدر پیری سارمانلو

 

♦ مدیر داخلی

  نسیم کریمی

 

  • شاپا چاپی         2476-5570
  • شاپا الکترونیکی  6461-2476

 

پایگاه‌های نمایه کننده

پایگاه‌های داده‌ای داخلی و بین المللی مجله

کلیک کنید

همکاران مجله

danesh.ad

 

شبکه‌های اجتماعی

 

            instagram 02

       

                                  google s  in

 

تبلیغات علمی

 

photo 2017 10 31 17 15 29