مقاله 5. دوره چهارم، شماره 41، اردیبهشت 1398

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

هانیه رستگار1

1- کارشناسی‌­ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان  

چکیده

انقلاب اسلامی ‌ایران بعنوان یكی از انقلاب­‌هاي بزرگ جهان داراي ‌ایدئولوژي منحصر به فردي است که با فراگیر شدن آن، چالش براي ‌ایدئولوژي نظام حاکم فراهم نموده ‌این ‌ایدئولوژی هم از نخبگان و جریان­‌های اسلامی دیگر کشورها تاثیر پذیرفته است و هم متقابلاً تاثیر گذاشته است. از ‌این­رو پژوهش حاضر که درصدد «بررسی تاثیر نخبگان مسلمان سوری و مصری بر ‌ایدئولوژی انقلاب اسلامی‌» است پس از بسط فضای مفهومی ‌موضوع تحقیق، به بررسی وضعیت انقلاب اسلامی‌ و ویژگی‌های آن خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در‌ این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در ‌این مقاله، کتابخانه‌ای می‌باشد. یافته‌های ‌این مطالعه، حاکی از آن است که، اولاً؛ نخبگان مسلمان مصری با طرح حکومت اسلامی، مبارزه با استعمار و احیای اسلام اصیل بعنوان تنها راه خروج از بحران‌های موجود در جهان اسلام، بر‌ ایدئولوژی انقلاب اسلامی‌ تاثیرگذار بوده‌اند. ثانیاً؛ عقل‌گرای، حکومت قانون، آزادی و مشروطه سه ویژگی متمایز کننده ‌ایدئولوگ‌های انقلاب اسلامی‌ از نخبگان مصری می‌باشد و ثالثاً، در بررسی میان تاثیر نخبگان مصری بر‌ ایدئولوژی انقلاب اسلامی‌ بایستی گفت که تاثیر نخبگان مصری بر ‌ایدئولوژی انقلاب اسلامی ‌به مراتب بیشتر از تاثیر نخبگان دیگر کشورهای مسلمان بوده است.

واژگان کلیدی: انقلاب اسلامی، ایدئولوژی، نخبگان، مصر

The Impact of Egyptian Muslim Elites on the Ideology of the Islamic Revolution of Iran

Article 5.Vol.4. No.41. May 2019

Authors:

Hanieh Rastegar

Abstract

The Islamic Revolution of Iran, as one of the great revolutions in the world, has a unique ideology, and the increasing prevalence of this ideology has created a challenge to the ideology of the ruling system. This ideology has both been influenced by the elites and the Islamic movements of other countries and has mutually affected them. Therefore, the present study, which seeks to "investigate the influence of the Syrian and Egyptian Muslim elites on the ideology of the Islamic Revolution", after expanding the conceptual space of the subject, will examine the status of the Islamic revolution and its characteristics. According to the thematic documentation presented in this study, the research method is descriptive-analytical and the data collection method in this paper is a library data collection. The findings of this study indicate that, firstly, the Egyptian Muslim elites, by proposing the Islamic State, the struggle against colonialism, and the revival of genuine Islam as the only way out of the crises in the Islamic world, have influenced the ideology of the Islamic Revolution. Secondly, rationalism, the rule of law, and freedom and constitutionalism are the three distinctive features that distinguish the ideologues of the Islamic revolution from the Egyptian elites. Third, in examining the influence of the Egyptian elites on the ideology of the Islamic Revolution, it should be noted that the influence of the Egyptian elites on the ideology of the Islamic Revolution was far more than the influence of the other elites of Muslim countries.

Keywords: Islamic Revolution, Ideology, Elites, Egypt