مقاله 3. دوره چهارم، شماره 41، اردیبهشت 1398

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

فاطمه متوسلی1

1- دانشجوی کارشناسی‌­ارشد تاریخ اسلام، دانشگاه تهران  

چکیده

آنچه در سقیفه بنی‌­ساعده به گاه وفات حضرت محمد رخ داد، محتوای مناظرات حاضرین، بر­خواسته از تفاوت در جنبه­‌های مختلف زندگی اعراب و تنوع زیستی قومیت­‌های گونا­گون با آمیزه­ای از طرز تفکر­های سیاسی و مذهبی متأثر از عصبیت‌­های قومی و نژادی دوران جاهلیت بود که سرانجام منجر به جدایی میان مسلمانان در طول تاریخ و بروز و ظهور مکاتب و نحله­‌های مختلف مذهبی، فکری و فرهنگی شد. نظر به اهمیت مسأله جانشینی حضرت محمد و بازتاب آن در اندیشه­‌های مسلمانان، و به تبع اسلام‌­شناسان و خاورشناسان، پژوهش پیش­رو قصد دارد به مدد امکانات کتابخانه‌­ای و مراجعه به منابع کهن تاریخی، ضمن شرح اجمالی و مجدد رویدادهایی که منجر به پذیرش خلافت ابوبکر شد، چگونگی بیعت، همچنین ذکر علت عدم حضور تعداد زیادی از بزرگان مهاجر و بنی­‌هاشم در جلسه تصمیم­‌گیری برای تعیین جانشین پیامبر، ادله مستشرقان متأثر از دیدگاه اهل سنت مبنی بر مشروعیت خلافت ابوبکر را، با رویکردی سیاسی- اجتماعی و با بهره­‌گیری از نظریات مشروعیت مطرح شده توسط اندیشمندان غربی به­ ویژه ماکس وبر به آزمون بگذارد. از این­رو مسأله پژوهش این است که چگونه دلایل مطرح مبنی بر مشروعیت خلافت ابوبکر می­تواند با مولفه‌­های مشروعیت ارائه شده توسط نظریه­‌پردازان غربی مطابقت داشته باشد.

واژگان کلیدی: اجتماع سقیفه، خلافت ابوبکر، مشروعیت، مشروعیت خلافت ابوبکر، خاورشناسان

Saqifah Bani Sa'idah Meeting and the Legitimacy of Abu Bakr’s Caliphate, with an Emphasis on the Opinions of Western Thinkers

Article 3.Vol.4. No.41. May2019

Authors:

Fatemeh Motevasseli

Abstract

What happened in Saqifah Bani Sa'idah during the death of Prophet Muhammad (PBUH), according to the content of the debates of the audience, was driven from the differences in the various aspects of the of the Arabs lives and the diversity of the lives of the various ethnic groups, with a mix of the political and religious thinking influenced by ethnic and racial prejudices of the Jahiliyyah  (ignorance) era that ultimately led to a separation between Muslims throughout their history and the emergence of various creeds of thought, religion and culture. Considering the importance of the question of succession of Prophet Muhammad and its reflection on the thoughts of Muslims and subsequently the thoughts of Islamologists and Orientalists, while summarizing and reviewing the events that led to the acceptance of the caliphate of Abu Bakr, the present study intends to use the library facilities and the reference to ancient historical sources to examine the way of allegiance, as well as the reasons for the absence of a large number of Muhajirun (The Emigrants) and Bani Hashem elders in the decision-making meeting to appoint a successor to the Prophet, and the arguments of orientalists influenced by Sunni viewpoint on the legitimacy of the caliphate of Abu Bakr, and this examination is done With a socio-political approach and using the legitimate views posed by Western thinkers, especially Max Weber. Hence, the research question is that how the mentioned reasons for the legitimacy of the caliphate of Abu Bakr could be compatible with the components of legitimacy provided by Western theorists.

Keywords: Saqifah Bani Sa'idah Meeting, Abu Bakr's Caliphate, Legitimacy, Legitimacy of the Abu Bakr’s Caliphate, Orientalists