مقاله 1. دوره چهارم، شماره 41، اردیبهشت 1398

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

سامان حیدری1، محمدرسول شیخی‌زاده2

1- دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش سیاست‌گذاری عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2- دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش جامعه‌شناسی سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی و تحلیل اهداف بنیادین و راهبردی ج. ا. ایران در یمن، بطورخاص بعد از تجاوز عربستان سعودی به این کشور است. ظن غالب و مسلط در بین کشورهای غربی و عربی این است که اهداف منطقه‌ای ج. ا. ایران در تحولات موسوم به بیداری اسلامی در خاورمیانه، بطورخاص در یمن را از منظر تهاجمی و کاهش نفوذ خودشان تفسیر می‌کنند. اما نگارندگان مقاله حاضر بر این اعتقاد هستند که حضور راهبردی ج. ا. ایران در یمن از نوع دفاع فعال استراتژیک از منافع ملی کشور می‌باشد. لذا برای اثبات فرضیه از دو مولفه رئالیسم و ژئوپلتیک برای تبیین حضور راهبردی ج. ا. ایران در یمن بهره خواهیم گرفت، باتوجه به تهدیدات فزاینده و تشدید مستمر این تهدیدات در منطقه که به نوعی اهداف بنیادین و استراتژیک ایران را هدف قرار داده‌اند، حضور در یمن را در راستای حفظ متحدین منطقه‌ای، کد ژئوپلتیک و اعماق استراتژیک کشور می­دانند. یافته‌های تحقیق حاکی از این می‌باشد که حضور ج. ا. ایران در یمن در راستای حفظ نفوذ منطقه‌ای و کنترل بر تنگه باب­المندب در راستای حفظ جریان مستمر صادرات انرژی است. رویکرد این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی، رویکرد جمع‌آوری داده‌ها نیز کتابخانه‌ای است.

واژگان کلیدی: ایران، یمن، رئالیسم، ژئوپلتیک، راهبرد

The Requirements for the Strategic Presence of the Islamic Republic of Iran in Yemen from a Geopolitical Point of View

Article 1.Vol.4. No.41. May 2019

Authors:

Saman Heidari, Mohammam R. Sheikhizad

Abstract

The purpose of this study is to examine and analyze the fundamental and strategic objectives of the Islamic Republic of Iran in Yemen, in particular after the invasion of Saudi Arabia. The dominant suspicion among the Western and Arab countries is that they interpret the regional goals of the Islamic Republic of Iran in the so-called Islamic awakening in the Middle East - specifically in Yemen – from an aggressive point of view and they deem reducing their influence as Iran’s purpose. However, the authors of the present paper believe that the strategic presence of the Islamic Republic of Iran in Yemen is a strategic active defense of the country's national interests. Therefore, to prove the hypothesis, we will use two components of realism and geopolitics to explain the strategic presence of the Islamic Republic of Iran in Yemen. Considering the growing threats and the continued intensification of these threats in the region that somehow targeted Iran's fundamental and strategic goals, they see the presence in Yemen as a mean to maintain regional alliances, geopolitical code and the strategic depth of the country. The research findings indicate that the presence of the Islamic Republic of Iran in Yemen is in order to maintain regional influence and control over the Strait of Bab al-Mandab in order to maintain the continuous flow of energy exports. The approach of this research is descriptive and analytical, and library research is used as the data collection method.

Keywords: Iran, Yemen, Realism, Geopolitics, Strategy