مقاله 7. دوره چهارم، شماره 40، فروردین 1398

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

سید عظیم‌­اله عصمتی1

 

1- دانشیار، دکتری زبان عربی، دانشگاه بدخشان، افغانستان  

 

چکیده

دستور زبانهای عربی وفارسی‌ دری، کاربردهای ویژهای دارد و خصوصیات مختص به خود را داراست. که علم نحو در میان زبانهای عربی وفارسی ‌دری، کاربردهای ویژهای دارد و خصوصیات مختص به خود را دارا است. نحو یک اصطلاح قدیمی است که با قواعد دستوری زبان از آغاز سخن­گوی و دستوری نگاری زبان­ها با هم ارتباط تنگاتنگ داشته، و هم در ابیات نثری و شعری قابل درک است. هرگاه به کلمات، و یا جملات عربی و فارسی، از دید دستوری نگاه انداخته شود ارزشیابی آن توسط علم صرف واژه­‌شناسی و علم نحو از چگونگی طرز ترکیب جملات و موقعیت­ کلمه­‌ها در ­کلام بحث می­‌کند. بناء نداء یکی از مباحث کلیدی هر دو زبان هست که در ترکیب جملات از دیدگاه دستوری نقش‌­آفرینی می‌­نماید، که همین نقش‌­آفرینی در دستور باعث زیبایی کلام و متین بودن آن می­‌گردد؛ پس فرق میان نداء در دستور زبان عربی و زبان فارسی دری وجود دارد. همچنین شباهت‌های بسیاری نیز بین این دو وجود دارد. از آنجائیکه علم نحو یکی علوم اساسی هر دو زبان مزبور است از جمله مباحث اساسی علم نحو کاربرد نداء در دستور هر دو زبان است و دارای گونههای مختلف و کاربرد وسیع در دو زبان فارسی دری و زبان عربی دارد. بر آن شدیم تا با بررسی نداء، انواع و کاربرد آن در دو زبان فارسی دری و عربی بپردازیم. در این تحقیق، از روش‌ کتابخانه­‌ای‌ استفاده شده است.

 

واژگان کلیدی: نداء، انواع نداء، دستور زبان عربی و فارسی دری

 

 

 

Nida' in Arabic and Persian Dari

 

Article 7.Vol.4. No.40. April 2019

 

Authors:

S. Azimollah Esmati

 

Abstract

Arabic and Persian Dari grammar has special uses and has its own characteristics. Syntax among Arabic and Persian Dari languages has special applications and has its own characteristics. Syntax is an old term that has a close connection with the grammatical rules of the language from the beginning of the spokesman and the writing of the languages, and it is also understood in verses of poetry and poetry. Whenever the words or sentences of Arabic and Persian are viewed in an orderly manner, its evaluation by the mere science of terminology and syntactic science discusses how the terms of the sentences and the position of the words in the language are discussed. Nida' is one of the key topics of both languages, which plays a part in the composition of sentences from a grammatical point of view, which is the role of creation in the order of the beauty of the word and its intricacies; therefore, there is a difference between Nida' in Arabic and Persian language. There are also many similarities between them. Since syntax is one of the basic sciences of both languages, one of the basic topics of science is the syntax of the use of Nida' in the command of both languages and has different varieties and is widely used in both Persian Dari and Arabic languages. We decided to study Nida', its types and applications in two Persian and Arabic languages.

 

Keywords: Nida', Types of Nida', Arabic and Persian Dari Grammar