مقاله 4. دوره چهارم، شماره 40، فروردین 1398

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

ستار مشایخی1، حمیدرضا آدابی2

 

1- کارشناسی­‌ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری      

2- استادیار، دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

 

چکیده

قاعده استاپل امروزه نقش موثری در تحقق دادرسی مبتنی بر عدالت و انصاف ایفا می­کند. قاعده استاپل متضمن دو عنصر اساسی تضاد و تناقض در گفتگو و رفتار طرفی است که مشمول استاپل می­‌باشد و باتوجه به اینکه مبنای قاعده مزبور اصل ضرورت حسن نیت است حقوق خصوصی آن را وسیله‌­ای برای نیل به عدالت و انصاف می‌­داند. در واقع قاعده استاپل همان ادبیاتی است که به صورت کلاسیک و سنتی در دهه­‌های اولیه شناسایی انتظارات مشروع از آن استفاده می‌­شده است، این اصل همانند قاعده استاپل به نوعی به ثبات حقوق افراد کمک می­‌کند با این تفاوت که قلمرو اعمال انتظارات مشروع صرفا در حوزه حقوق عمومی و در ارتباط میان افراد و دولت می‌­باشد. از اهداف پژوهش حاضر معرفی قاعده استاپل و کارکرد آن در حوزه حقوق عمومی داخلی می‌­باشد. سوال اصلی که برای پژوهش حاضر مدنظر است این می­‌باشد که گستره و ویژگی‌­های قاعده استاپل در حقوق عمومی داخلی چیست که به روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به سوال فوق می­‌باشد. یافته­‌های پژوهش بیان دارد که قاعده استاپل بعنوان یکی از اصول بنیادین حقوق، امروزه در حقوق بین­‌الملل و حقوق داخلی دارای کاربرد و فواید فروانی است. یکی از اثرات مهم قاعده این است که دولت­ها را ماخوذ به رفتار و گفتار و توصیف­‌هایی می­‌نماید که گفته می‌­شود به لحاظ حقوقی الزام­‌آور نیستند چرا که آنچه دولت­ها انجام می­‌دهند دال بر قصد و اعتقاد و برداشت حقوقی آنها از یک واقعیت است و نمی‌­توانند هر وقت منافع­شان ایجاب نمود موضع و رفتاری متناقض با گذشته اتخاذ نمایند.

 

واژگان کلیدی: قاعده استاپل، اصل انتظارات مشروع، حقوق عمومی داخلی

 

 

 

The Scope and Features of Estoppel Rule in Internal Public Law

 

Article 4.Vol.4. No.40. April 2019

 

Authors:

Sattar Mashayekhi, Hamid R. Adabi

 

Abstract

The Estoppel rule plays an effective role in the realization of justice based on fairness today. The Estoppel rule involves two basic elements of conflict and contradiction in dialogue and party behavior, which is subject to Estoppel, and considering that the basis of this rule is the principle of necessity of good faith, private law considers it as a means to achieve justice and fairness. In fact, the Estoppel rule is the classical and traditional literature used in the early decades of identifying legitimate expectations. This principle, like the Estoppel rule, somehow helps to safeguard the rights of individuals, with the difference that the realm of legitimate expectations is only in the field of public law and the relationship between individuals and the state. The purpose of this study is to introduce the Estoppel rule and its function in the field of public law. The main question to be considered for this study is that what is the scope and characteristics of Estoppel rule in internal public law and is seeking to answer the above question by descriptive-analytic method. Findings of the research show that the Estoppel rule, as one of the fundamental principles of law, has many uses and benefits in international law and domestic law today. One of the main effects of the rule is that it applies governments to behavior and descriptions that are said to be not legally binding, because what governments do is their beliefs and their legal perceptions of one reality and they cannot adopt a position and behavior that is inconsistent with the past, whenever their interests require.

 

Keywords: The Estoppel Rule, The Principle of Legitimate Expectations, Internal Public Rights