مقاله 3. دوره چهارم، شماره 40، فروردین 1398

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

محمدباقر حسین‌­پور1

 

1- کارشناسی­‌ارشد دیپلماسی در سازمان­‌های بین‌­المللی، دانشکده روابط بین­‌الملل وزارت امورخارجه  

 

چکیده

دیپلماسی عمومی مفهومی نسبتاً جدید است که سابقه کاربرد طولانی در تاریخ دارد. امروزه دولت­ها برای جذب افکار عمومی و به منظور اقناع سیاست‌­های خود و بطورکلی کاهش آسیب­‌پذیری سیاست خارجی بیش از هر زمان دیگر به دیپلماسی عمومی نیازمند هستند. منشا این احساس ضرورت در عصر حاضر را باید در جهانی شدن و مصادیق آن جستجو کرد. یکی از مهمترین کشورهایی که از ابزار دیپلماسی عمومی در راستای منافع خود بهره برده است، ایالات متحده است. سابقه استفاده آمریکا از دیپلماسی عمومی نسبتا طولانی است، اما اوج استفاده از دیپلماسی عمومی و برنامه­‌های تابعه آن در آمریکا پس از دوران جنگ سرد، دوره پس از حملات 11 سپتامبر 2001 میلادی است. پس از 11 سپتامبر، دولتمردان آمریکا متوجه عمق تنفر و بیزاری مردم منطقه خاورمیانه از سیاست­ها و اقدامات خود شدند. لذا درصدد برآمدند تا برنامه­‌های خود را در چارچوب دیپلماسی عمومی و با هدف فتح قلوب و اذهان مردم این منطقه، گسترش دهند. در این پژوهش سعی شده است تا نحوه اعمال دیپلماسی عمومی آمریکا مورد بررسی قرار گیرد. آمریکا با استفاده از دیپلماسی عمومی در کشورهای منطقه خاورمیانه، سعی در حفظ نفوذ خود و شکل‌­دهی به افکار عمومی مردم این دو کشور اقدام نموده است. در این پژوهش سعی شده با روش تحلیلی-کیفی نحوه اعمال دیپلماسی عمومی آمریکا در عراق مورد بررسی قرار گیرد. آمریکا در کشور عراق بیش از هر چیز بر توسعه شبکه اینترنت و زبان انگلیسی متمرکز بوده است.

 

واژگان کلیدی:دیپلماسی عمومی، قدرت نرم، آمریکا ستیزی، افکار عمومی

 

 

 

The U.S. General Diplomacy in Iraq during the Era of George W. Bush

 

Article 3.Vol.4. No.40. April2019

 

Authors:

Mohammad B. Hosseinpour

 

Abstract

General diplomacy is a relatively new concept that has a long application during the history. Today, governments need public diplomacy to attract public opinion and to persuade their policies and reduce the vulnerability of foreign policy in general. The origin of this feeling of necessity in the present age must be sought in globalization and its implications. The United States is one of the most prominent countries that have benefited from its public diplomacy tool. The history of US use of public diplomacy is relatively long, but the peak of the use of public diplomacy and its affiliate programs in the era after cold war was the period after the attacks of September 11th, 2001. After the September 11th attacks, US officials noticed the depth of hatred of middle east people against their policies and actions. Therefore, they sought to expand their plans within the framework of public diplomacy with the aim of conquering the hearts and minds of the people of this region. In this research, we have been trying to examine how American diplomacy is applied. By using public diplomacy in middle east countries, the United States has been trying to maintain its influence and shape the public opinion of the two countries. In this study, we tried to examine the American public diplomacy in Iraq by an analytical-qualitative method. The United States has focused more on the development of the internet and English language in Iraq.

 

Keywords: Public Diplomacy, Soft Power, Anti-U.S., Public Opinion