مقاله 1. دوره چهارم، شماره 40، فروردین 1398

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

علی اکبر جعفری1، محمد براریان2

 

1- دانشیار، دکتری روابط بین‌­الملل، دانشگاه مازندران

2- دانشجوی کارشناسی­‌ارشد علوم سیاسی، دانشگاه مازندران  

 

چکیده

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد دولت‌­های جدید­التاسیس در آسیای مرکزی و قفقاز، فصل جدیدی از مناسبات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز آغاز شد. از این­رو، تبیین استراتژی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در این کشورها و نیز بررسی نقش عوامل تاثیرگذار حاکم بر مناسبات میان کشورها از ضروریات موجود در این پژوهش است. زیرا فرهنگ از لحاظ تاثیر وثیق آن بر حیات سیاسی- اجتماعی ملت­ها از جایگاه ویژه­‌ای برخوردار می­باشد. در این پژوهش تلاش شده تا پس از بررسی شرایط فرهنگی حاکم بر این کشورها، به شناخت و بررسی اولویت­ها، جهت­‌گیری­ها و نیز رویکردهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران باتوجه به سوابق فرهنگی و تاریخی آن با واحدهای نوپدید در این منطقه و همچنین تبیین آسیب­‌هایی که در این زمینه متوجه کشور ایران هست پرداخته شود. یافته­‌های پژوهش در این نکته خلاصه می­گردد که عملکرد دیپلماسی فرهنگی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز به دلیل نحوه تعامل متفاوت دو کشور با نظام بین‌­الملل، شیوه و کاربست راهبردهای فرهنگی و نیز میزان کارآمدی نهادهای مسئول امر دیپلماسی فرهنگی از نتایج متفاوتی بهره­‌مند شده است.

 

واژگان کلیدی: دیپلماسی فرهنگی، ایران، آسیای مرکزی، قفقاز

 

 

 

The Place of Iran's Cultural Diplomacy in Central Asia and the Caucasus

 

Article 1.Vol.4. No.40. April 2019

 

Authors:

Ali A. Jafari, Mohammad Bararian

 

Abstract

After the collapse of the Soviet Union and the creation of new states in Central Asia and the Caucasus, a new chapter in Iran's relations with the countries of Central Asia and the Caucasus began. Hence, the explanation of the strategy of Iranian diplomatic culture in these countries, as well as the study of the role of influential factors governing relations between countries, are the requirements of this research. Because culture has a special place in terms of its impact on the socio-political life of nations. In this research, it has been tried to study the priorities, orientations and cultural approaches of Iran after considering the cultural conditions governing these countries, considering their historical and cultural backgrounds with the emerging units in the area, as well as the explanation of the damage. In this regard, the country of Iran will be addressed. The findings of the research conclude that the performance of cultural diplomacy of Iran in Central and Caucasus is due to the different interactions of the two countries with the international system, the manner and application of cultural strategies, as well as the effectiveness of the institutions responsible for cultural diplomacy.

 

Keywords: Cultural Diplomacy, Iran, Central Asia, Caucasus