مقاله 5. دوره سوم، شماره 29، اردیبهشت 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

حسین غفوری‌چرخابی1، محمد قدرتی2

 

1- دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اردکان

2- دانشجوی کارشنا­سی­‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه اردکان

 

چکیده

جستار حاضر با استفاده از روش کتابخانه‌­ای و اسنادی در گردآوری اطلاعات، می­‌کوشد با روش توصیفی-تحلیلی، عناوین اصلی و کلیات بحث را توصیف کرده و سپس به تبیین کاربرد قواعد فقهی لاضرر، عسر و حرج و شروط، در خانواده بپردازد. نتایج بیانگر آن است که باتوجه به قاعده شروط طرفين عقد ازدواج مى‌توانند هر شرطى كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج قرار دهند و طبق ماجرای سمره می­‌توان بعنوان یک قاعده کلی در روابط میان شهروندان در نظر گرفت و می‌­توانیم اجرای طلاق اجباری را نزد حاکم شرع با تمسک به نفی ضرار مورد پذیرش قرار دهیم. بدین جهت زوج به زوجه خویش زیان می‌­رساند و تحت کبرای کل لاضرر قرار می‌­گیرد بدین­‌وسیله باب طلاق اجباری گشوده می­‌شود و بر همین اساس زوجین مجاز نیستند که یکدیگر را در تنگنا و مشقت قرار دهند و هرگاه دوام زناشويى براى زن موجب مشقت شديد باشد و شوهر نيز حاضر نشود كه زنش را طلاق دهد، زن طبق «قاعدۀ لاحرج» مى‌تواند بعنوان قاعده ثانوى، از حاكم تقاضاى طلاق نمايد و حاكم، شوهر را به طلاق اجبار كند و اگر شوهر علیرغم دستور حاكم از طلاق خوددارى كند، حاكم به نمايندگى قانونى از شوهر، زن را طلاق مى‌دهد. و اسلام رعايت فرموده درباره زنان نسبت به امر زواج و نكاح­شان اعتبار كفويت و مماثلت را كه ولى او را به غير همسر و كفو مماثل و برابر شوهر ندهد تا موجب زحمت و باعث ذلت و مهانت او گردد.

 

واژگان کلیدی: شروط، لاضرر، لاحرج، خانواده، زوجین

 

 

 

Check the Usage of Jurisprudential Rules in Family Law

 

Article 5.Vol.3. No.29. May 2018

 

Authors:

Hossein Q. Charkhabi, Mohammad Ghodrati

 

Abstract

This thread using library method and documents in collecting information, tries using descriptive-analytical method, described main titles and discuss the generalities and then pay to explain the usage of jurisprudential rules no damage, no critical or hardship and conditions, in family. Results expresses it according to rule of thumb marriage contracting parties can put up any condition that not opposed to proper the above contract, in addition marriage contract and according to Smerra's adventure can be considered as a general rule in relations between citizens and we can accept enforce a divorce near the religious ruler by resorting to deny the damages. That's why couple loses to his wife and placed under all circumstances, no damage this way opens up chapter compulsory divorce and on that basis couples are not allowed which to put each other in spite of bottleneck and hardship whenever durability marriage causing severe hardship for woman and the husband does not present who divorces his wife, The woman according to the rule no critical as a secondary rule, can apply divorce from the ruler and the ruler, force the husband to divorce and if husband despite the reign of the ruler refrain from divorce, the ruler of the legal representative of the husband, divorces woman. And observe Islam about women relative to the issue of marriage and their matrimony credit heaven and difference but supervisor does not give him to non-spouse and the heaven similar and equal husband until make her bother and cause an abjection and her suffering.

 

Keywords: Conditions, No Damage, No Critical, Family, Couples