مقاله 4. دوره سوم، شماره 29، اردیبهشت 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

علی‌اکبر علیئی1، سجاد رستمی2، سمیه کرمی3

 

1- کارشناسی­‌ارشد جغرافیای سیاسی

2- کارشناسی­‌ارشد علوم سیاسی، دانشگاه رازی

3- دانشجوی کارشناسی­‌ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه رازی

 

چکیده

عصر حاضر می‌تواند آغاز بحرانی باشد که عامل اساسی آن را یک عنصر حیاتی، یعنی آب شکل می­دهد. بحران کم‌­آبی که امروزه سطح زمین را فراگرفته، آسیب­ها و تهدیدات جدی‌ را برای مردم در سراسر کره زمین ایجاد نموده است. در این میان، ایران بنابر عواملی از قبیل موقعیت جغرافیایی خاصی که دارد، اختلال­ و نوسان در بارش از جمله کشورهای کم‌­آبی به‌شمار می‌آید که وضعیت آب در برخی مناطق آن بحرانی است؛ به‌ویژه آنکه در کنار این اوضاع نامساعد، مواردی از قبیل رویه نامتعادل مصرفی و افزایش فعالیت­‌های صنعتی و کشاورزی به مسأله بحران آب عمق معناداری داده که طبعاً تداوم این روند به تحولات و تغییراتی در عرصه اجتماعی منجر گردیده است. هدف مقاله حاضر آن است که ابتدا وضعیت آب و ابعاد آن را در ایران بیان نماید و سپس مسأله بحران آب و تحولات ناشی از آن را بر روی جامعه ایرانی مورد بررسی قرار دهد و در آخر تلاش می‌شود تا راهکارهایی برای آن ارائه گردد. پرسش اصلی عبارت است از اینکه بحران کم‌آبی در ایران با چه مولفه‌­هایی شکل می‌­گیرد و چه تأثیرات بحران‌­زایی را در عرصه اجتماعی به همراه دارد؟ در همین راستا، این فرضیه مطرح است که بحران کم‌آبی معمولاً متأثر از فعالیت­‌های انسانی، ایجاد گردیده و لذا، رفع آنها نیازمند نقد علمی و آسیب­‌شناسانه و توأم با ارائه راهکارهایی است. روش تحقیق بکار گرفته شده در مقاله، به شکل تحلیلی-توصیفی و استفاده از مطالعات کتابخانه‌­ای و همچنین با استناد به منابع آماری موجود در آرشیو هواشناسی انجام شده است.

 

واژگان کلیدی: آب، تغییرات اجتماعی، بحران، ایران

 

 

 

The Crisis Dehydration and its Social Dangers in Iran; Cash and Solutions

 

Article 4.Vol.3. No.29. May 2018

 

Authors:

Ali A. Alii, Sajjad Rostami, Somayeh Karami

 

Abstract

Contemporaneously can be critical start that is the main factor shape a vital element, namely water. Water shortage crisis which is learned today, earth's surface, has created serious injuries and threats for the people across the globe. In the meantime, Iran due to factors such as a specific geographic location that has disorder and swing in the rain is included in including dehydrated countries that is critical water situation in some areas; especially that along with this unfavorable situation, such as unbalanced consumption procedure and increased industrial and agricultural activity meaningful depth data to the problem of water crisis that of course continuing this trend has led to the developments and changes in the social sphere. The purpose of this article is to do that first, let's say water situation and its dimensions in Iran and then to examine the problem of water crisis and developments caused by it on the Iranian community and finally be tried to be presented solutions for it. The main question is that water shortage crisis in Iran takes shape with what components and with what effects of crisis are it in the social sphere? In the same vein, this is the hypothesis that's a depression crisis usually created affected by human activities, therefore, they need to fix scientific critique and pathologic and along with offering solutions. The research method used in the paper, analytical - descriptive and the use of library studies and also done referring to available statistical sources in the meteorological archive.

 

Keywords: Water, Social Change, The Crisis, Iran