مقاله 2. دوره سوم، شماره 29، اردیبهشت 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

شهرام خداکرمی1، رضا لایق2

 

1- دانشجوی کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2- دانشجوی دکتری جامعه­‌شناسی سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی

 

چکیده

مقاله حاضر می­‌کوشد تبیینی از کم­‌توسعه یافتگی جوامع عرب بدست دهد بر همین اساس استدلال ما این است که پدرسالاری عربی بعنوان کلان­‌ترین عامل این انسداد یعنی کم­‌توسعه یافتگی سیاسی با دولت‌سالاری و رانتیریسم یعنی سیطره کامل دولت بر قدرت و اقتصاد و پارادایم متصلب نخبگان، با چیدمان سیاسی سیستماتیک جابجایی قدرت در بین خودی­ها و با پشتیبانی سنت­‌های قدیمی این جوامع و همچنین کاربرد معیوب و معکوس بروکراسی در فرایندی عکس عقلانی کردن قدرت و دست­کاری سیستم اقتصادی و ایجاد شبه­‌بازار به وارونگی توقعات یعنی جابجایی درخواست سیاسی با مصرف، روند توسعه سیاسی را با کندی دچار کرده و پیامدهایی چون جامعه مدنی ضعیف یا ناپیدا، احزاب، نخبگان و بورژوازی وابسته و همچنین مشروعیت وابسته به دهش، عطا و بخشش و کنار نهادن زنان از جامعه را بعنوان پیامد این سیاست به وجود آورده است.

 

واژگان کلیدی: پدرسالاری عربی، توسعه سیاسی جوامع عرب، موانع توسعه‌سیاسی، توقعات وارونه، بروکراسی معکوس

 

 

 

The Roots, Reasons and Low Results Political Development in the Arabian Gulf Societies

 

Article 2.Vol.3. No.29. May 2018

 

Authors:

Shahram Khodakarami, Reza Layeq

 

Abstract

The present article tries to get explanation of low development of Arab societies accordingly our argument is this that is Arabic patriarchy as the most enigmatic the cause of this obstruction namely low political development with government and rentier that's mean complete state control on power and economy and an elite paradigm, with systematic political alignment of power shift among insiders and with support the old traditions of these societies as well as the defective and reversal of bureaucracy in process photo rationalizing power and economic system manipulation and create a quasi-market the inversion of expectations that is, the displacement of a political application with consumption, the process of political development suffered with slowness and the consequences of that weak or invisible civil society parties elite and dependent bourgeoisie as well as the legitimacy of the affair, giving and forgiving and putting women away from society has created as a consequence of this policy.

 

Keywords:Arab Patriarchy, The Political Development of Arab Societies, Obstacles to Political Development, Expectations Upside Down, Reverse Bureaucracy