مقاله 1. دوره سوم، شماره 29، اردیبهشت 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

محسن اسلامی1، محمدحسین جمشیدی2، محمدعلی جمالی‌پور3

 

1- عضو هیات علمی گروه روابط بینالملل، دانشگاه تربیت مدرس

2- عضو هیات علمی گروه روابط بینالملل، دانشگاه تربیت مدرس

3- دانشجوی کارشناسی‌­ارشد روابط بین‌­الملل، دانشگاه تربیت مدرس  

 

چکیده

در دهه 1990 موج گستردهای شکل گرفت که نشان از علاقه تمامی کشورها به سمت مشارکت سازمانهای بینالمللی در سطح منطقهای بود. جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی بود که علاقه ویژهای به عضویت در سازمانهای بین‌المللی داشت. پایان جنگ سرد این اندیشه را به ذهن متبادر میکند که سازمانهای منطقهای بلوکبندیهای قرن 21 را تشکیل میدهد. سازمان همکاری شانگهای بعنوان یک سازمان منطقه بسیار قدرتمند در آسیا به دنبال اهداف سیاسی، امنیتی و اقتصادی است. ایران از سال 2005 که به عضویت ناظر سازمان همکاری شانگهای درآمده؛ تمام تلاش خود را برای عضویت کامل در این سازمان انجام داده است. هدف از این مقاله بررسی فرصتهای امنیتی-سیاسی جمهوری اسلامی ایران با عضویت در سازمان همکاری شانگهای براساس مدل مدیریتی استراتژیکیSWOT است. پرسش این مقاله این است که فرصتهای امنیتی و سیاسی ایران با عضویت در سازمان همکاری شانگهای براساس مدل تحلیلی سوات چگونه تبیین می‌شود. استدلال این پژوهش این است که باتوجه به تواناییهای ایران در عرصههای امنیتی و سیاسی در منطقه و نظام بینالملل؛ ضمن اینکه سازمان میتواند از توانایی ایران در زمینه امنیتی و سیاسی استفاده کند؛ فرصتهای زیادی هم برای جمهوری اسلامی ایران به وجود میآید.

 

واژگان کلیدی: سازمان همکاری شانگهای، ایران، روسیه، چین، مدل سوات

 

 

 

Political and Security Opportunities Islamic Republic of Iran through Permanent Membership in Shanghai Cooperation Organization based on Swot Model

 

Article 1.Vol.3. No.29. May 2018

 

Authors:

Mohsen Islami, Mohammad H. Jamshidi, Mohammad A. Jamalipour

 

Abstract

In the 1990s formed wide wave that was a sign of the interest of all countries towards the participation of international organizations at the regional level. The Islamic Republic of Iran was also including countries where there was a special interest to join international organizations. End of the cold war it brings think of this thought which regional organizations forms 21st century blocks. Shanghai cooperation organization is as a regional organization very powerful in Asia looking for political, security and economic goals. Iran since 2005 that goes to observer membership Shanghai cooperation organization; has done its attempt for being full membership in this organization. The purpose of this article is check political-security opportunities of Islamic Republic of Iran by subscribing to Shanghai cooperation organization according to SWOT strategic management model. The question of this article is that how to explain Iran's security and political opportunities by joining the Shanghai cooperation organization based on Swat's analytical model. The reasoning of this research that is due to the abilities of Iran in the security and political arena in the area and the international system; while the organization can use of Iran's ability in the field of security and politics; it comes into existence there are many opportunities for the Islamic Republic of Iran.

 

Keywords:Shanghai Cooperation Organization, Iran, Russia, China, Swot Model