مقاله 6. دوره سوم، شماره 27، اسفند 1396

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

بهروز قادری1

 

1- کارشناسی­‌ارشد حقوق بین‌­الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

 

چکیده

هارپ بعنوان یک تکنولوژی و پروژه علمی جدید، دارای آثار سوء زیادی در حقوق بین‌­الملل می‌باشد و عملی شدن آن سبب نقض بعضی از حقوق بنیادین بشری و محیط زیستی خواهد شد، همچنین حاکمیت دولت­ها را که بعنوان یکی از اصول مسلم حقوق عمومی و حقوق بین‌­الملل می‌باشد ممکن است دچار خدشه کند. از آنجائیکه هارپ و اثرات آن بر حقوق افراد، حقوق بنیادین بشر و حقوق بین‌­الملل محیط زیست شناخته شده نیست و یا به صورت حداقل شناخته شده است، ضرورت دارد در درجه اول آن را به صورت علمی و مختصر مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و سپس جنبه‌های حقوقی آن بررسی گردد. روش تحقیق در این مقاله به صورت تحلیلی- توصیفی می‌باشد و نتایج حاصله از این نوشتار که پس از بررسی عملی این تکنولوژی و لایه‌های جوی و گذری بر اصول مهندسی یونیسفر به نقش و تأثیرات آن بر حقوق بنیادین بشر پرداخته، آنرا بعنوان یک تهدیدی جدید در دوران معاصر شناسایی کرده و صرف این شناسایی وافی به مقصود نمی‌باشد؛ بلکه لازم است به جامع بین‌­المللی و کلیه افراد معرفی شده تا علاوه بر ایجاد راهکارهای مناسب جهت کنترل این پروژه، به این راهکارها جامه عمل نیز بپوشانند.

 

واژگان کلیدی: هارپ، حقوق بنیادین بشری، حقوق بین‌­الملل، یونیسفر

 

 

 

Position and the Importance of Harp in Human Rights and Violations of Fundamental Human Rights

 

Article 6.Vol.3. No.27. March 2018

 

Authors:

Behrouz Ghaderi

 

Abstract

Harp as a technology and the new scientific project, it has a lot of work in international law and its implementation will violate some of the fundamental human and environmental rights, it also governs the sovereignty of the state as one of the fundamental principles of public law and international law It may be damaged. Since Harp and its effects are not known, on the rights of individuals, fundamental human rights and international environmental law or is known to be minimal, it is necessary first of all reviewed and evaluated scientifically and concisely and then checked its legal aspects. Method of research in this article it is analytically descriptive and the results of this article that after the practical review of this technology and atmospheric and transit layers on the principles of ionosphere engineering deals with its role and influence on fundamental human rights, has identified it as a new threat in contemporary times and only this identification is not enough for the purpose; it is also necessary to be introduced to the international community and all individuals so in addition establishing appropriate strategies for controlling this project, also, take action on these solutions.

 

Keywords: Harp, Fundamental Human Rights, International Rights, Ionosphere