مقاله 4. دوره سوم، شماره 27، اسفند 1396

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

علی سلیمی1

 

1- دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان 

 

چکیده

در این مقاله به بررسی اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری ایران پرداخته می­‌شود. این منشور شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی‌ شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم، تلاش جدی و فراگیر خود را اعمال خواهد کرد. اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری منبعث از منشور حقوق شامل مواردی مانند: اداره شایسته امور کشور بر پایه قانون­‌مداری، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف، بیطرفی قضایی، بهره‌­گیری غیرتبعیض‌­آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی، امکان فرصت‌­های آموزشی و توانمندسازی کاربران در نظام اداری، بهره­‌گیری شهروندان از فرصت­‌های شغلی مناسب و غیره می­‌باشد. راه­‌های تقویت این اصول این می‌­باشد که، واحدهاي ارزيابي عملكرد و بازرسي، با هدف ارتقاي اثربخشي و كارايي باید سازماندهي مجدد شود تا به لحاظ راهبردي و كارشناسي رويه‌­ها اصلاح و يا تقويت شود.نظام اداري مورد مطالعه بيشتر براساس مناسبات و روابط مبتني است و باید هدف كاهش مناسبات عشيره‌­اي و جايگزيني ضوابط قانوني باشد. حاكم كردن ضوابط به جاي روابط در نظام اداري اقدامي تدريجي، بلندمدت است كه بايد براساس اولويت‌­ها دنبال شود تا موقعيت شهروندان در نظام اداري ارتقا يابد و منجر به افزايش رضايتمندي آنان شود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و استفاده از منابع حقوقی اعم از مقاله یا کتب به صورت کتابخانه­‌ای می‌­باشد.

 

واژگان کلیدی: اصول و مبانی، حقوق شهروندی، ایران، نظام اداری

 

 

 

Study the Principles and the Foundations of Citizenship Rights in the Administrative System of Iran

 

Article 4.Vol.3. No.27. March 2018

 

Authors:

Ali Salimi

 

Abstract

In this article to check principles and the foundations of citizenship rights to be paid in the administrative system of Iran. This is a charter includes a set of citizenship rights which are either identified in the sources of the Iranian legal system or government to identify, Creation, Realization and their implementation through correction and the development of the legal system and editing and tracking the approval of legal bills or any kind of tactic or legal action required will apply your serious and inclusive effort. Principles and the foundations of citizenship rights in the administrative system deriving from the charter of salary It includes items such as: the competent law office of the country, responsiveness, transparency, justice and fairness, judicial impartiality, non-discriminatory use of citizens from the benefits of e-government and electronic services, opportunity for education and empowering users in the administrative system, the use of citizens from appropriate job opportunities and so on. The ways to strengthen these principles are to performance assessment and inspection units need to be reorganized with the aim of improving effectiveness and efficiency so that procedures are improved or strengthened strategically and expertly. The administrative system studied is more based on relationships and relationships and the goal should be to reduce the civic relationship and replace the legal rules. Governing the rules instead of relationships in the administrative system is a gradual, long-term action to be pursued, based on priorities, to improve the status of citizens in the administrative system and to increase their satisfaction. The research method in this article was descriptive-analytic and the use of legal resources, including articles or books, is in the form of a library.

 

Keywords: Foundations, Citizenship Rights, Iran, Administrative System