مقاله 3. دوره سوم، شماره 27، اسفند 1396

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

محمد کاویانی طالقانی‌مقدم1، عباس کوچ‌نژاد2

 

1- کارشناسی‌­ارشد حقوق بین­‌الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (نویسنده مسئول)

2- استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

چکیده

با نظر به جایگاه ترور و تروریسم و اثراتی که بر سطوح مختلف در مناطق مختلف جامعه جهانی به خصوص بر روی صلح و امنیت بین­‌المللی و مناسبات پیرامون آن گذارده و می­‌گذارد و اینکه تروریسم به بزرگترین چالش معاصر تبدیل شده است؛ این پژوهش سعی کرده است که با تکیه بر ماهیت وجوهر ترور و تروریسم براساس آنچه هست و چیستی آن و نظرات و تعاریف متفاوت پیرامون آن، به تعریفی روشن‌­تر و کامل­‌تر و نسبتاً جامع از تروریسم رسیده و سپس به بررسی اسناد بین‌­المللی موجود از جمله کنوانسیون­‌ها و قطعنامه‌­ها پیرامون مسئله تروریسم، که موضع جامعه جهانی و حقوق بین­‌الملل را نسبت به این پدیده و واقعه مشخص نموده است؛ نتیجه‌­گیری نموده که براساس ماهیت تروریسم و برخورد جامعه جهانی با آن، مقابله با تروریسم و گروه‌­های تروریستی به دلیل ماهیت و جوهر آن و تناقض آن با مقررات و اصول حقوق بین­‌الملل و تعارض با نظم کنونی بین­‌المللی و عدم امکان جمع­‌پذیری تروریسم با صلح و امنیت بین­‌المللی، فارغ از نوع و زمان آن، نیاز به مقابله جدی تا نابودی آن می‌­باشد.

 

واژگان کلیدی: ترور، مبارزه با تروریسم، صلح و امنیت بین‌­المللی، حقوق بین‌­الملل

 

 

 

Study of Terrorism in International law based on the Nature andInternational Documents Available

 

Article 3. Vol.3. No.27. March 2018

 

Authors:

Mohammad K. T. Moghadam, Abbas Kouchnejad

 

Abstract

With Looking at the place of terrorism, and the effects that have placed on different levels of the international community, and the global community in general, On especially on international peace and security, and its relations with it, and that terrorism has become the greatest contemporary challenge; this paper has tried to Give a more complete, relatively comprehensive definition of terrorism by according to the nature and essence of terror and terrorism, and the different opinions and definitions of that, and then, moreover, by reviewing international instruments, including conventions and resolutions on the issue of terrorism, also this paper has tried to Specify the appropriate position of the international community and international law in relation to this phenomenon and event. Finally, it concludes that, based on the nature of terrorism and the international community's commitment to terrorism, Confronting terrorism and terrorist groups, because of their natureand its contradiction with the rules and principles of international law and the conflict with the current international order and the impossibility of the readiness of terrorism with international peace and security, Regardless of its type and time, it needs to be tackled seriously until it is destroyed.

 

Keywords: Terror, Fighting Terrorism, International Peace and Security, International Law