مقاله 7. دوره سوم، شماره 25، دی 1396

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

محمود حسن­آبادی1، سجاد غلامی انجیرکی2

 

1- دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان (نویسنده مسئول)

2- کارشناسی­ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

چکیده

مبحث فرجام‌­شناسی و معاداندیشی از مباحث مهم و عمیق اعتقادی است که مورد اهتمام ادیان و آئین­‌های مختلف بوده و در آثار بزرگ ادبی نیز وارد شده است. در این پژوهش، غزلیات حافظ را از این منظر مورد مطالعه قرار داده­‌ایم، شواهد مرتبط با فرجام‌­شناسی را از دیوان شاعر استخراج، سپس به صورت واژه­ای و ترکیبی تقسیم‌­بندی نموده و ابیات شاهد را با توضیحاتی همراه ساخته‌­ایم و تاکنون کاری به این شکل در اینباره انجام نشده است. هدف از این پژوهش یافتن پاسخی برای این سوال­ها بوده که بازتاب مسأله­ فرجام‌­شناسی در ذهن و زبان حافظ چگونه است؟ او در دستیابی و بیان دیدگاهش نسبت به فرجام از چه منابعی بهره برده است؟ نتایج تحقیق نشان می­‌دهد که شاعر، اعتقادی راسخ و راستین به فرجام و جهان و زندگی پس از مرگ داشته و به شیوه‌­ها و انگیزه‌­های مختلف با استناد و اقتباس از قرآن کریم، روایات اسلامی و باورهای اسطوره­ای از آن سخن گفته ­است.

 

واژگان کلیدی: اساطیر، اسلام، حافظ و فرجام­‌شناسی

 

 

 

Explore Hafez Lyrics from the Perspective of Teleology

 

Article 7. Vol.3. No.25. January 2018

 

Authors:

Mahmoud Hassan Abadi, Sajjad Ghulami Anjirki

 

Abstract

Teleology topic and monetization is an important topic and deep faith which was religious affairs and various rituals and also entered in great literary works. in this research, we have studied Hafiz's lyrics from this perspective, extracted evidence related to teleology from the poet's poem, then divided as a word and hybrid and we've made it verses witness take with explanations and so far it's not done do something like this in this regard. This research's aim been find an answer for these questions that how is the reflection of teleology issue in Hafez's mind and language? What resources did he benefit in access and expressing his point of view towards the teleology? Research's results show that the poet has firm conviction to the teleology and the world and life after death and to ways and various motives with citation and adaptation of the Holy Quran, Islamic narrations and mythical beliefs that has spoken of it.

 

Keywords: Mythology, Islam, Hafez and Teleology