مقاله 6. دوره سوم، شماره 25، دی 1396

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

محمد جواد آشفته1، فاطمه یعقوبی2

 

 

1- دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی، دانشگاه بیرجند (نویسنده مسئول)    

2- دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی، دانشگاه بیرجند

 

چکیده

پژوهش پیش­رو تحت عنوان زندگی چهارگانه رضا شاه پهلوی می‌باشد. چرا که همیشه تنها کسانی که روی پرده نمایش در حال اجرای برنامه­‌ها می­‌باشند همه بازیگران اصلی نیستند، بلکه بازیگران دیگری نیز وجود دارند که در پشت پرده به ایفاء نقش می­‌پردازند. در دربار رضا شاه نیز همین­‌گونه بود، چنانکه در خاطرات ثریا اسفندیاری به زنانه بودن دربار پهلوی، مکرها و ترفند­های این زنان در رسیدن به اهداف­‌شان اشاره شده است. باتوجه به نقشی که زنان رضا شاه بویژه تاج‌­الملوک در دربار و سیاست کشور ایفاء می‌­کردند، می­توان حکومت پهلوی را یک حکومت تأثیرپذیرفته از قدرت زنان دانست. از آنجائیکه در سایر کتب و مقالات مربوط به خاندان پهلوی درباره دیگر زنان و فرزندان رضا شاه کمتر صحبت به میان آمده است، این پژوهش درصدد است به این سوال که علت چهار بار ازدواج رضا شاه چه بود؟ و اینکه همسر و فرزندان وی چه کسانی بوده‌­اند و چه نقشی در عرصه سیاست ایفاء کرده­اند، با روش تاریخی- تحلیلی پاسخ دهیم.

 

واژگان کلیدی: رضاشاه، تاج­الملوک آیرملو، توران امیر سلیمانی، عصمت­الملوک دولتشاهی

 

 

 

Studying Quad Life of Reza Shah Pahlavi

 

Article 6. Vol.3. No.25. January 2018

 

Authors:

Mohammad Javad Ashofteh, Fatemeh Yaghoubi

 

Abstract

The current research is under title quad Reza Shah's Life. Because always only those who are running programs on display screen are not all main actors but also exist other actors that play a role behind the screen. Also at the court of Reza Shah it was the same as in the memoirs of Soraya Esfandiari is mentioned to Pahlavi's court femininity the clues and tricks of these women to achieve their goals. According to the role that Reza Shah's women especially Taj al-Muluk played in court and politics of the country, can be known Pahlavi's government an influential government of women's power. Because in other books and articles related to the Pahlavi dynasty about Reza Shah's other women and children less talk has been made, this research is trying to answer this question by historical-analytical method that what was Reza Shah's four times marriage reason? And that who have been his wife and children and what role they played in arena politics.

 

Keywords: King Reza, Taj al-Muluk Ayramlu, Turan Amirslomani, Esmat Al-Muluk Dowlatshahi