مقاله 10. دوره دوم، شماره 23، آبان 1396

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

شهام اسدی1

 

1- کارشناسی­ ارشد معماری

 

چکیده

اسطوره خبر از آغازی بی­انتهاست که از حقیقت آفرینش سخن باز می‌­گوید حقیقتی که به راستی ژرف، پیچیده و کهن است. بسیاری از محققین همانند الیاده یا باستید تاکنون نتوانسته‌­اند تعریف جامع و کاملی ارائه دهند. تعریفی که بتواند جامع­‌الشرایط و کامل باشد. اما نفوذ اسطوره را می­‌توان در جای­‌جای زندگی انسان سنتی دید بطوریکه بقایای این ذهنیت کهن و بدوی را می‌­توان در عصر نوین نیز یافت چراکه انسان نوین همان عصیان­گر تکنومدار و همان پرومته­‌ای است که برای شناخت بیشتر عصیان می‌­کند و احساسات خود را در جهت تبلور آگاهی بیشتر به کار می‌­برد. در بسیاری از آثار متفکرین مثل سارتر به راحتی می­توان ردپای تحمیل اسطوره­ای را دید. کل خمیرمایه و مورفولوژی داستان براساس اساطیر شکل یافته و تدوین گشته است که بنحوی عصیان نویسنده بر اوضاع دوران معاصر خویش را مرقوم می­‌سازد. این مقاله در چارچوب تحلیل و توصیف بنا گشته است و روش گردآوری اطلاعات و مفاهیم نگاشته شده به صورت اسنادی و کتابخانه­‌ای و اینترنتی بوده، تا بتوانیم بازشناسی دیگری در حاشیه مفهوم اسطوره­‌پردازی بدست آوریم.

 

واژگان کلیدی: اسطوره، انسان، پرومته، عصیان­گر.