مقاله 8. دوره دوم، شماره 23، آبان 1396

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

غلامرضا رحیمی1، علی هدایت فسندوز2

 

1- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب (نویسنده مسئول)

2- دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی علّی روابط بین سیرت نیکوی مدیران و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در میان کارکنان سازمان تأمین اجتماعی آذربایجان غربی بعنوان تحقیق کاربردی و با روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است. روش نمونه­‌گیری مورد استفاده، تصادفی طبقه‌­بندی بود که از طریق پرسشنامه‌­های استاندارد نسبت به سنجش متغیرهای تحقیق اقدام شده است. به منظور آزمون نیکویی برازش از روش مدل­یابی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. روایی و پایایی در روش مدل­‌یابی معادلات ساختاری شامل روایی همگرا، روایی تشخیصی و پایایی سازه مورد بحث قرار گرفت و نتایج نشان دهنده تأیید پرسشنامه‌­ها بوده است. نتایج آزمون فرضیه اصلی اول نشان دهنده ارتباط بین متغیرهای سیرت نیکوی مدیران با مولفه­‌های تعهد سازمانی می­‌باشد. اعداد مشخص شده روی دوایر نشان دهنده میزان تأثیر تبیین شده می­‌باشد. میزان تأثیر تبیین شده بین متغیر مستقل و وابسته در آزمون فوق برابر 50 درصد می­‌باشد. نتایج رابطه صداقت، تواضع، شوخ‌­طبعی، شور و اشتیاق و غم‌خواری و حکمت و شجاعت بر تعهد سازمانی را تأیید کرد. نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم نشان دهنده ارتباط بین متغیرهای کیفیت زندگی کاری با مولفه‌­های تعهد سازمانی می­‌باشد. میزان تأثیر تبیین شده بین متغیر مستقل و وابسته در آزمون فوق برابر 53 درصد می­‌باشد. بنابراین، نتایج تحقیق، حاکی از آن است که بین سیرت نیکوی مدیران و کیفیت زندگی کاری با مولفه‌­های رفتار شهروندی سازمان رابطه وجود دارد.

 

واژگان کلیدی: سیرت نیکوی مدیران، کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی.