مقاله 7. دوره دوم، شماره 23، آبان 1396

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

فریدون امیدی1، جعفر فرامرزی2

 

1- استاديار گروه مديريت بازرگانی- بازاريابي، دانشگاه بين‌المللي خليج فارس

2- دانشجوي کارشناسی­‌ارشد مديريت بازرگاني، دانشگاه بين‌المللي خليج فارس (نویسنده مسئول)

 

چکیده

در جهان امروز توسعه ملی بدون در نظر گرفتن تجارت خارجی قابل تصور نیست. بررسی جوانب تحولات اقتصادی مالی جهان بعد از انقلاب صنعتی نشان می­دهد که کشورهای توسعه­‌یافته جهان با استفاده از بخش مهم و تأثیرگذار صادرات توانسته‌­اند بر قدرت سیاسی و اقتصادی خود بیفزایند. در عصر کنونی صادرات و نقش آن بر توسعه اقتصاد یک کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است و این مهم بر هیچ دولتی پوشیده نیست. این پژوهش از نظر ماهیت و هدف، کاربردي و به دنبال بررسی عوامل موثر بر تسهیل صادرات مواد غذایی با استفاده از روش تاپسیس و از نظر روش جمع­‌آوري داده­‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی است که در آن، گردآوري نظامند اطلاعات از نمونه­‌ها صورت می‌­پذیرد. همچنین این پژوهش را می‌توان از نوع پژوهش‌های مقطعی به ‌حساب آورد؛ چرا که داده‌های مورد نیاز آن جهت تحلیل در مقطع زمانی 97-1396 گردآوری شده است. باتوجه به خروجی الگوریتم تاپسیس اولویت شاخص‌­های اصلی تأثیرگذار بر بهبود جریان صادراتی در صنایع غذایی به ترتیب برابر: شاخص­‌های متناسب با محصول، شاخص‌­های متناسب با تحقیق و توسعه، شاخص‌­های حول قانونگذاری و تعاملات داخلی و دولتی، شاخص‌های مرتبط با نیروی انسانی و فعالیت‌­های تبلیغاتی و شاخص‌­های حول قانونگذاری و تعاملات داخلی و دولتی معرفی گردیده است.

 

واژگان کلیدی: تجارت خارجی، روش تاپسیس، صنایع غذایی.