مقاله 6. دوره دوم، شماره 23، آبان 1396

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

ابوذر گلشنی1، سیدهاشم فرقانی2

 

1- دانشجوی کارشناسی‌­ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان (نویسنده مسئول)

2- دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

 

چکیده

این مطالعه به بررسی اشتغال زنان در اسناد بین­‌المللی می­پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی می­‌باشد و برای جمع­‌آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. زنان در اسناد بین‌­الملل از حق برابری در اشتغال و حقوق برخوردار هستند. برمبنای قانون مبارزه با عدم تبعیض جنسیتی و کنوانسیون حقوق تجارت بین­‌الملل در همه رده­‌های شغلی زنان از حقی برابر با مردان در اشتغال برخوردارند. قوانین بین­‌الملل از دهه 1980 میلادی بطور جدی به موضوع تبعیض جنسیتی در اشتغال برای زنان ورود کرده است و برمبنای منشور حقوق بشر سعی در ایجاد حق برابر برای اشتغال و تساوی حقوق کار بین زنان و مردان شده است برپایه مقاوله‌نامه شماره 29 درخصوص کار‌اجباری،‌ مـصوب‌ کـنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار، دولت‌ها و مقامات صلاحیت­‌دار نباید اجازه‌ دهند ‌زنان به کار اجباری گمارده شوند تا حاصل کـار اجـباری آنـان به نفع افراد یا شرکت‌ها ‌و یا ‌شخصیت‌های حقوقی تمام شـود و یا در اختیار آنان قرار گیرد. علاوه ‌بر ‌این، چنانچه بعضی از قوانین به تحقق کار اجباری زنان منتج گردد، بـاید در اسـرع‌ وقـت‌ ملغی شود. همچنین مأموران محلی، حتی در صورتیکه وظیفه‌شان ایجاب نـماید، نـمی‌توانند زنان و مردان ‌را به کار و فعالیت موقت یا دائمی مجبور سازند و نیز مجاز‌ نیستند ‌آنها ‌را به صـورت فـردی یـا جمعی به کار کردن برای افراد یا شرکت‌ها وادار ‌سازند.

 

واژگان كليدي: اشتغال زنان، تساوی جنیستی، تبعیض جنسیتی.