مقاله 4. دوره دوم، شماره 23، آبان 1396

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

بهمن محمودی‌­نیا1، علی‌اصغر محمد علیزاده2

 

1- دانشجوی کارشناسی­‌ارشد روابط بین‌الملل، دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه (نویسنده مسئول)

2- دانشجوی کارشناسی‌­ارشد مطالعات خاورمیانه، دانشگاه شهید بهشتی

 

چکیده

آینده چگونه خواهد بود؟ پاسخ این سوال پیچیده است و طیف گسترده‌ای از احتمالات را در برمی‌گیرد؛ خوب، بد یا ترکیبی از هردو. اما بیش از هر چیز ما را غافلگیر خواهد کرد. همانگونه که در بهار عربی به وقوع پیوست، تغییر رویدادها پس از جنگ لیبی و جنگ داخلی سوریه که هیچکدام آنگونه که انتظار داشتیم پیش نرفت. البته، وقتی‌که در انتظار آینده­ایم؛ امید منطقی‌­ترین چیزی نیست که باید در تصمیم ما تأثیر بگذارد: علم و دانش اصلی­‌ترین پیش‌نیازها برای کاهش غافلگیری استراتژیک می‌باشد، جهان ما مکانی مملو از عدم قطعیت باقی خواهد ماند. سال‌ها قبل احتمال وقوع چنین طوفان‌هایی در جوامع خاورمیانه و شمال آفریقا راز نبود، هرچند چگونگی و زمان وقوع آنها، یک راز بود. معهذا عدم قطعیت توجیهی برای صبر و انتظار برای آینده نیست. تصمیمات سیاسی بهنگام و بجا تأثیرگذار می‌باشد و سعی مطالعات امنیتی اتحادیه اروپا کمک به تصمیم‌گیری درست است. در این اثر، سه آینده احتمالی برای جهان عرب تشریح می‌شود که کاملاً به تصمیمات سیاست‌گذاران وابسته‌اند. فارغ از تغییرات آب‌وهوایی یا واقعیت‌های قطعی نظیر جمعیت که نمی‌توانیم؛ آنها را تغییر دهیم. قطعاً می‌توان سایر موارد را تحت تأثیر قرار داد، گرچه قطار حوادث ایستگاه را ترک کرده، تصمیم­گیران هنوز هم ممکن است بتوانند تصمیمی درست بگیرند. این گزارش درصدد ارسال پیامی امیدبخش است. این اثر ثابت خواهد کرد که آینده بهتر در خاورمیانه و شمال آفریقا لزوماً وابسته به بخت و اقبال نیست. علیرغم این ممکن است آینده به گرفتن تصمیمات صحیح امروز وابسته باشد.

 

واژگان کلیدی: آینده عرب، خاورمیانه، واقعیت، غافلگیری استراتژیک.