مقاله 10. دوره دوم، شماره 22، مهر 1396

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

غلامرضا رحیمی1، حمید مظاهری راد2

 

1- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب (نویسنده مسئول)

2 - دانشجوي دکتری مدیریت دولتی- تطبیقی و توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

 

چكيده

بررسي اثر رهبری تحول­گرا بر سکوت سازمانی با نقش واسطه­‌ای توانمندسازی روانشناختی کارکنان هدف عمده پژوهش حاضر می­باشد. تلاش براى استفاده بهينه از نيروى انسانى يكى از برنامه­‌هاى حياتى سازمان­ها محسوب می‌گردد. مدیریت و رهبري سنتی در هزاره سوم ادامه حیات نخواهد یافت و جهان نیازمند مـدیریت و رهبري تحول­گرا خواهد بود، رهبری تحول­گرا در زمره عواملی است که تأثیر آن بر کاهش سکوت کارکنان مورد توجه قرار گرفته است. تحقیق حاضر با روش کتابخانه‌­ای و مرور متون با جستجوی گسترده در کتب و پایگاه‌­های اطلاعاتی و با استفاده از کلمات کلیدی گفتمان، رهبری تحول­گرا و توانمندسازی روانشناختی انجام شده است. این مرور به ترسیم جداول و نمودارهای تأثیر رهبری تحول­گرا بر سکوت و آوای سازمانی جهت ایجاد بستر لازم برای رشد مهارت بهبود سکوت در عرصه رهبران سازمان­ها منجر گردید. پژوهش به عمل آمده باتوجه به اينكه رابطه هر كدام از عوامل نفوذ آرمانی­، ملاحظات فردی، ترغیب ذهنی و انگیزش الهام­‌بخش را با آوا دادن به سکوت و ارتبـاط آن را با توانمندسازی روانشناختی تجـزيه و تحلـيل می‌نمايد، تحقيق توصيفى - همبستگى است. بنابراین سازمان­ها می­‌توانند با به کارگیری سبک رهبری تحول­گرا و توانمندسازی روانشناختی در کارکنان باعث کاهش سکوت در سازمان گردند.

 

واژگان کليدي: رهبری تحول­گرا، سکوت سازمانی، آوای سازمانی، توانمندسازی روانشناختی.