مقاله 9. دوره دوم، شماره 22، مهر 1396

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

هادی کرمی1

 

1- محصل درس خارج حوزه و موسسه حقوق و قضای اسلامی قم

 

چكيده

از موضوعات مهم و کاربردی مبحث نکاح، مسئله حق حبس است که برای زوجه یک امتیازی در جهت استیفای مهر مهیا می­شود که به موجب آن، زوجه حق دارد از عمل به وظایف زناشویی خودداری نماید، بدون آنکه این عمل او نشوز محسوب شود و از این طریق زوج را در مورد پرداخت مهر تحت فشار بگذارد. این مقاله درصدد تحلیل منطقی با رویکرد تطبیق مباحث علم منطق در ابعاد قابل بررسی این موضوع حق حبس زوجه است. نوشتار حاضر می‌تواند با وجود اختلافات در نظریات فقها و کم­توجه نمودن قانون مدنی در حوزه حقوق که تنها در دو ماده 1085 و 1086 متعرض شده است، امکان حل بسیاری از پرسش­‌های مهمی که در مورد شرایط حق حبس، قلمرو حق حبس و مسقطات آن وجود دارد ارائه دهد. باتوجه به اهمیت موضوع، برخی یافته‌­های این تحقیق عبارتند از: نظرات صواب منطقی در دیدگاه حق حبس زوجه صورت بگیرد. و نیز شیوه تطبیق گزاره­‌های منطقی بر محل بحث و اثبات این فرضیه که دانش منطق می­‌تواند در صحت و سقم استدلال­‌های یک موضوع فقهی- حقوقی (حق حبس زوجه) که زیر-شاخه علوم انسانی قرار گرفته کمک و به مطمح­‌نظر برساند.

 

واژگان کلیدی: مهریه، تمکین، تحلیل منطقی، وظایف زوجیت، حق حبس.