مقاله 8. دوره دوم، شماره 22، مهر 1396

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

غلامرضا رحیمی1، قربانعلی ایمان‌پور2

 

1- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

2- دانشجوی دکتری مدیریت دولتی- تطبیقی و توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب (نویسنده مسئول)

 

چكيده

ارزش­‌هاي فرهنگي پايه‌هاي اصلي پيشرفت هستند و فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي برمبناي آنها شكل مي‌گيرد. توسعه فرهنگي براي هر كشوري به منظور رسيدن به توسعه اقتصادي، يكپارچگي و هويت ملي بسيار اهميت دارد. ملتي كه داراي فرهنگ پيشرفته باشد قطعاً ايمان و اعتقادي راسخ و استوار دارد و در سايه اين قدرت ارتشي نيرومند، اقتصادي سالم و مترقي، جامعه‌اي با فضيلت و تقوي و به دور از وابستگي‌هاي بيگانه پيدا خواهد كرد. براساس اهمیتی که فرهنگ دارد، ارتقاء فرهنگ و ارزش­‌هاي اسلامی در جامعه از اهداف اصلی انقلاب اسلامی بوده و می­باشد. تحقق چنین هدفی در گرو مدیریت کشور با رویکرد فرهنگی و توسعه فرهنگی در همه شئون جامعه است. در این پژوهش مبانی مدیریت فرهنگی، الزامات و اهداف آن مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از بررسی نشان داده که مهمترین گام در مدیریت فرهنگی داشتن هدف و سیاست مشخص فرهنگی است تا با برنامه­ریزي معین به مدیریت فرهنگی پرداخته شود. اهداف مدیریت فرهنگی باید متناسب با بافت جامعه و تغییرات صورت گرفته در آن انتخاب شود. آشنایی از وضعیت موجود فرهنگ جامعه به برنامه‌ریزی برای چشم­‌انداز آینده جامعه کمک می‌کند. بنابراین بازنگری در عناصر مدیریت فرهنگی جهت تطابق و سازگاری با شرایط محیطی جامعه ضرورت دارد.

 

واژگان کلیدی: مدیریت فرهنگی، عناصر فرهنگی، سیاست فرهنگی.